27. julij 2020

SDK podpisala Rimsko deklaracijo

Rimska deklaracija (informaticsforall.org/rome-declaration) naslavlja evropske in nacionalne institucije in ob tem opozarja na to, da je potreben nov pogled na svet, ki sedaj ni več samo naraven svet, ampak tudi digitalen svet. Za uspešno in ustvarjalno sobivanje v takšnem svetu so ključne kompetence posameznika in deklaracija zato poziva evropske in nacionalne institucije, da nemudoma uvedejo v šolski sistem ustrezno izobraževanje. Zahteva sloni vsaj na dokumentih:

Koalicije računalništvo in informatika za vse (Informatics for All), ki združuje podpisnike deklaracije, je izdala tudi dokument:

V poročilu je izpostavila štiri priporočila (povzeto):

 1. Vsi učenci naj bodo deležni izobrazbe v digitalni pismenosti od zgodnjih let in naj obvladajo osnovne principe do starosti 12 let. Digitalna pismenost naj ne poudarja spretnosti, ampak principe ter njihovo učinkovito in etično uporabo v izdelkih.
 2. Vsi učenci naj bodo deležni izobrazbe iz računalništva in informatike (RIN) kot neodvisnega predmeta, ki se poučuje zaradi njegove same po sebi intelektualnega in izobraževalnega pomena, kot tudi zaradi uporabe v drugih disciplinah.
 3. Nemudoma in nujno naj se prične vseobsegajoči program izobraževanja učiteljev. Za uspešen zagon programa na kratek rok, naj se izdelajo kreativne rešitve, ki jih bodo združeno razvili učitelje iz šol ter strokovnjaki iz akademskega sveta in gospodarstva.
 4. Opredelitev kurikula RIN naj sloni na doslej znanem delu s tega področja, ki je več kot zadovoljivo, in na specifičnih priporočilih v tem poročilu.

Zanimivo je primerjati ta priporočila s priporočili skupine RINOS:

• RINOS (2018). Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki? https://redmine.lusy.fri.uni-l...

 1. Uvesti temeljne vsebine RIN v kurikul vrtcev ter učne načrte osnovne in srednjih šol.
 2. Zagotoviti celovito preverjanje opismenjevanja in uporabe tehnologij v okviru vseh
  predmetov skladno z obstoječimi učnimi načrti.
 3. Postaviti učinkovit sistem za kakovostno izobraževanje in nadaljnje strokovno
  usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev na področju RIN.
 4. Vzpostaviti sistema odprtega izobraževanja, ki omogoča vključevanje deležnikov v
  oblikovanje vizije ter zagotavljanje in spremljanje kakovosti poučevanja RIN.


SDK je izrecno podprla predloge in tudi osnutek akcijskega načrta za njihovo doseganje. Menimo, da je izpolnitev priporočil ključnega pomena za uspešen prehod družbe in gospodarstva v digitalno prihodnost.

Eu mapa

Besedilo deklaracije v slovenščini:

Člani Koalicije računalništvo in informatika za vse (Informatics for All)

 • Upoštevaje, da je zgodnje poznavanje znanstvenih principov potrebno za pripravo državljanov na to, da so sposobni sprejemati informirane odločitve o svoji prihodnosti;
 • Upoštevaje, da je družba vse bolj digitalna; in
 • Upoštevaje, da je disciplina, ki jo poznamo kot računalništvo in informatika (RIN, računalništvo, informatika, Computer Science), v znanstvenem jedru digitalne družbe in oblikuje digitalni svet ter razlaga kako le-ta deluje in se razvija

POZIVAMO evropske nacionalne in mednarodne institucije, da uporabijo svojo prepričevalno moč za vključitev principov RIN v šolske učne načrte in kurikule na vseh stopnjah.

Poleg tega

 • Upoštevaje, da katerikoli šolski predmet na katerikoli stopnji predpostavlja desetletja poskusov in izvajanj, da se določi najboljše metode poučevanja, in ustrezno spremljevalno učno gradivo; in
 • Upoštevaje, da hitrost razvoja digitalne tehnologije v družbi ne dopušča, da RIN sledi temu zgledu

POZIVAMO Evropsko komisijo in druge evropske agencije, ki financirajo razvoj in raziskave, da financirajo metode poučevanja RIN, gradiva ter izobraževanje in usposabljanje učiteljev, ki bodo učili RIN v posebnih predmetih in kot del vsebine drugih predmetov.

Končno,

 • Upoštevaje veliko vplivnost priporočila Sveta Evropske unije o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (Key Competences for Lifelong Learning) pri vseh šolskih sistemih v Evropi; in
 • Upoštevaje, da priporočilo opisuje »matematične, naravoslovne, tehniške in inženirske kompetence«, vendar ob tem omenja samo »naravni svet« (naravo)

POZIVAMO Svet Evropske unije,

da dopolni dokument tako, da bo ob tem omenjal »naravni in digitalni svet«.