17. marec 2021

Poziv k sistemski umestitvi digitalnega preoblikovanja Republike Slovenije v Nacrtu za okrevanje in odpornost

Na pragu novega razvojnega obdobja po letu 2020 je Slovenska digitalna koalicija oktobra lani na Vlado Republike Slovenije naslovila poziv za digitalizacijo Slovenije, v kateri smo jo pozvali k ukrepanju za odpravo največjih razvojnih vrzeli na področju digitalnega preoblikovanja naše države in družbe.

Digidihi

Na pragu novega razvojnega obdobja po letu 2020 je Slovenska digitalna koalicija oktobra lani na Vlado Republike Slovenije naslovila poziv za digitalizacijo Slovenije, v kateri smo jo pozvali k ukrepanju za odpravo največjih razvojnih vrzeli na področju digitalnega preoblikovanja naše države in družbe.

Ugotovljene razvojne pomanjkljivosti izhajajo iz statističnih analiz, dodatno pa jih je neusmiljeno razgalila epidemija, s katero se soočamo. Izjemen pomen digitalizacije za sodobno družbo je neizpodbiten, zato se deležniki koalicije digitalna.si sklicujemo na navedeni poziv in ponovno pozivamo odločevalce, da se digitalizacije Slovenije lotijo sistematično in celovito. V podporo našim pričakovanjem navajamo dejstvo, da je Evropska komisija obdobje do leta 2030 razglasila za digitalno desetletje in za spodbujanje digitalizacije oblikovala vrsto razvojnih programov. Za izhod iz krize je dodatno pripravila program obnove NextGenerationEU in v njegovem okviru sklad za okrevanje in odpornost RRF. Ta razvojna sredstva morajo države članice prednostno nameniti povezanima zelenemu preoblikovanju družbe za bolj zdrav planet in digitalnemu preoblikovanju za novi digitalni svet.

Soočena s predlogom Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), kot osnove za investicije s sredstvi RRF, koalicija digitalna.si ugotavlja, da področje digitalizacije ni naslovljeno ustrezno, zato predlaga nujne popravke, da bi Slovenija lahko čim bolje izkoristila multiplikativne razvojne učinke digitalnega prehoda za izhod iz krize in razvoj v prihodnost usmerjene digitalne družbe.

  • Digitalizacija je medsektorski razvojni problem, ki zahteva sistematično strateško načrtovanje digitalizacije Slovenije za naslednje razvojno obdobje, pri katerem ne bo izpuščen noben družbeni sektor. Zato je treba do začetka predsedovanja Slovenije Svetu EU sprejeti celovito strategijo digitalizacije, pri čemer deležniki koalicije digitalna.si izražamo vso pripravljenost za sodelovanje.
  • Odločevalce pozivamo, da sredstva sklada RRF strogo namensko usmerijo v sistematično celovito digitalizacijo vseh družbenih sektorjev, saj bodo na ta način lahko najbolje podprte zahtevane reforme. Izogniti se je treba validiranju nepovezanih projektov digitalizacije po vertikalnem silosnem pristopu in naslavljanju le določenih razvojnih vrzeli, kot je vtis iz osnutka NOO. Interna informatizacija javnega sektorja ni celovit razvoj digitalne družbe in tudi ne njeno digitalno preoblikovanje.
  • Predlagamo, da se prednostno podpre projekte digitalizacije, ki odpravljajo največje in najbolj problematične razvojne vrzeli, ki najbolj negativno vplivajo na razvoj celotne družbe. Ukrepe za odpravo teh vrzeli smo predlagali v priloženem pozivu Vladi RS za digitalizacijo, pri čemer bi želeli še posebej izpostaviti področje digitalizacije zdravstva, ki deluje reformno hkrati pa je v trenutnem predlogu odločno podhranjeno.
  • Posebej izpostavljamo nujnost konkretnih ukrepov za vseživljenjsko pridobivanje digitalnih znanj v formalnem in neformalnem izobraževalnem sistemu. Cilji uvajanja pouka računalništva in informatike kot obveznega predmeta v osnovnem in srednjem šolstvu morajo biti vsebinsko in časovno povsem jasni. Terminski cilj je lahko leto 2022 in nikakor ne kasneje. Gospodarstvo potrebuje nove generacije z naprednimi digitalnimi veščinami že sedaj in ne nekoč v prihodnosti.
  • Ustrezno naj se podprejo projekti civilne družbe in nevladnih organizacij za večjo vključenost vseh skupin prebivalstva v digitalno družbo. Brez digitalno suverenih končnih uporabnikov in njihove vpetosti v sodobne družbene tokove ni digitalne družbe. Prednosti digitalizacije morajo biti sposobni izkoristiti vsi državljani.
  • S sredstvi sklada RRF naj se sistematično podpre raziskave in razvoj naprednih digitalnih tehnologij, kot so umetna inteligenca, obsežni podatki, tehnologije prihodnjega interneta, kvantno računalništvo, napredna proizvodnja ipd.
  • Digitalizacija gospodarstva je ključna za dvig produktivnosti in blaginje v Sloveniji, zato mora biti podprta z bistveno večjimi nepovratnimi sredstvi. Na podlagi izkušnje iz obdobja epidemioloških omejevalnih ukrepov je tu pomembna priložnosti za pospešen izhod iz krize.
  • Ustrezno je treba podpreti izvajalske zmogljivosti nacionalnega sistema zagotavljanja visoke ravni kibernetske varnosti, kot enega ključnih elementov zagotavljanja nacionalne varnosti.
  • Digitalno reformno preoblikovanje Slovenije naj se v NOO sistemsko podpre s prenovo zakonodaje digitalne družbe, ki mora biti uravnotežena, diskretna, preudarna in sorazmerna glede na cilje v javnem interesu. Spodbujati mora razvoj in konkurenčnost ter upoštevati interese vseh deležnikov digitalne družbe, s poudarkom na zaščiti temeljnih pravic posameznikov.
  • Načrt za okrevanje in odpornost naj pri spodbujanju digitalizacije uravnoteženo upošteva interese različnih družbenih sektorjev in prednostno naslavlja najbolj izpostavljene razvojne vrzeli.

Spoštovani, izhod gospodarstva in celotne družbe iz virusne krize je povezan s pravilno in učinkovito uporabo sredstev iz sklada RRF, ki bo naravnana reformno in razvojno.

Take razvojne priložnosti za pospešitev digitalnega preoblikovanja slovenske družbe, kot jo ponuja sklad RRF še ni bilo, zato moramo to enkratno razvojno priložnost izkoristiti na najboljši možen način, da izidemo iz krize konkurenčnejši, prilagodljivejši, odpornejši in tudi bolje pripravljeni na morebitne prihodnje podobne digitalne izzive.

Prosimo vas za upoštevanje navedenih argumentov in predlogov.

S spoštovanjem!

Igor Zorko

Igor Zorko

Predsednik upravnega odbora Slovenske digitalne koalicije